Mon - Thurs: 10.00am - 10.00pm
Sat : 10.00am - 08.30pm
Sun : 10.00am - 05.30pm
Fri: Closed

我们的教学方式

  • *小班教学
  • *活跃的交际式教学法,任务场景(如向上司做周期汇报,召开会议等)实用教学法
  • *以学员为中心的互动方式
  • *电脑、多媒体辅助语言教学
Open Whatsapp